dom.BluePorta.pl - Oferta ID: 12190611
Sprzedam działkę 24230 m2, Krupski Młyn
Cena : 800 000 PLN
ID oferty: 12190611 Dodano: 2017-12-20
Typ nieruchomości i lokalizacja
Rodzaj ogłoszenia : Sprzedam
Typ nieruchomości : działka
Region : śląskie
Powiat : tarnogórski
Miejscowość : Krupski Młyn
Ulica : Krasickiego
Informacje
Powierzchnia : 24230 m2
Cena : 800 000 PLN
Cena za m2 : 33 PLN/m2
Informacje dodatkowe
Typ działki : inwestycyjna
Opis
NITROERG Spółka Akcyjna
43-150 Bieruń, Plac Alfreda Nobla 1

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Krupskim Młynie w rejonie ul. Krasickiego.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Krupskim Młynie w rejonie ul. Krasickiego obejmującej:
* prawo użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 203/1 o pow. 24 230 m²,
* prawo własności posadowionych na wyżej wymienionej działce budynków:
- budynek W-9 – pow. użytkowa 1304,94 m2, kubatura 7375 m3,
- budynek nr 4 (Biuro Zbytu) – pow. użytkowa 100,02 m2, kubatura 494 m3,
- schron U-4 – pow. użytkowa 79 m2, kubatura 446,68 m3,
dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1T/00067770/4.
UWAGA:
1. Przez wyżej wymienioną działkę przebiegają przewody elektroenergetyczne Sn należące do NITROERG S.A., co wiąże się z koniecznością ustanowienia nieodpłatnej służebności na rzecz NITROERG S.A. podczas zawierania aktu notarialnego sprzedaży.
2. Kupujący będzie zobowiązany do ogrodzenia terenu obejmującego nieruchomość na własny koszt.

Cena wywoławcza wynosi 800.000 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych) + podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia transakcji, w tym:
331.000 zł netto - za prawo użytkowania wieczystego gruntu,
469.000 zł netto – za własność budynków
Wadium wynosi: 80.000,- zł
Oferty pisemne, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki nr 203/1 – nie otwierać” należy składać w siedzibie NITROERG S.A. w Bieruniu, Plac Alfreda Nobla 1, Kancelaria Ogólna, w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać pocztą na adres: NITROERG S.A., Plac Alfreda Nobla 1,
43-150 Bieruń. Za datę doręczenia Oferty do Spółki uznaje się datę jej wpływu do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać :
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
- wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEiDG (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej),
- umowę spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),
- odpisu z właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną lub wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego spółką nie posiadającą osobowości prawnej),
3) datę sporządzenia oferty,
4) oferowaną cenę netto za Nieruchomość,
5) dołączony dowód wpłacenia wadium,
6) nr rachunku bankowego, na który zwrócone zostanie wadium,
7) oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 7 Regulaminu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2018 r. o godz. 10.00, w Bieruniu przy Placu Alfreda Nobla 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wymaganej wysokości.

Wadium należy wpłacić na konto NITROERG S.A.: ING Bank Śląski 30 1050 1230 1000 0002 0085 5021,
z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na sprzedaż działki nr 203/1” w terminie do 29.01.2018 r.
do godz. 12.00. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży ww. nieruchomości nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty i uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej/Walnego Zgromadzenia Spółki na dokonanie takiej czynności.
W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej/ Walnego Zgromadzenia Spółki na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, przetarg zostanie unieważniony, a wadium zwrócone w trybie określonym w §12 pkt.3 Regulaminu.
Regulamin postępowania przetargowego dostępny jest w Kancelarii Ogólnej Spółki oraz na stronie internetowej www.nitroerg.pl.
Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Pani Renata Jaworska tel. 32/4661474, tel. kom. 605 904 722; email: r.jaworska@nitroerg.pl.
Przedmiot przetargu można oglądać w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) od 02.01.2018 r. do 26.01.2018 r., po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Tomaszem Czerwonką tel. 32/4662430, tel. kom. 601 459 901, email: t.czerwonka@nitroerg.pl lub Panem Karolem Pilarskim tel. 32/4662431, tel. kom. 785 991 395, email: k.pilarski@nitroerg.pl .

NITROERG S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania Przetargu w każdym czasie lub zmiany jego warunków bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz prawo swobodnego wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w niniejszym Ogłoszeniu oraz wyłącznej interpretacji zapisów Ogłoszenia i postanowień Regulaminu postępowania przetargowego.
Zdjęcia